Vascular flora of aquatic and wet habitats along glacial lakes in the Sutjeska National Park (the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina)

  • Đorđije Milanović University of Banja Luka, Faculty of Forestry, S. Stepanovića 75A, 78000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina; email: djordjije.milanovic@sf.unibl.org
Keywords: biodiversity, Bosnia and Herzegovina, Carex limosa, endangered plant species, Zelengora Mt.

Abstract

U radu je obrađena vaskularna flora akvatičnih i vlažnih ekosistema razvijenih u i oko glacijalnih jezera u Nacionalnom parku Sutjeska. Tokom višegodišnjih terenskih istraživanja na ovim staništima pronađeno je 140 vrsta viših biljaka, od kojih se Carex limosa prvi put navodi za floru Bosne i Hercegovine. Floristička analiza pokazuje sličnost flore ovih ekosistema sa florom sjevernih dijelova Evrope.

Published
2017-10-31
Section
Original Scientific Papers